niedziela, 30 lipca 2023

Nocna pielgrzymka na Górę Jawor | Нічне поломництво на Гору Явір - 25/26.08.2023

Rok 1925. Późny wieczór na granicy polsko-czechosłowackiej. Ze słowackiego Gabultova wracają przez góry trzy pątniczki...

Jeszcze przed planowaną pielgrzymką w rocznicę objawienia na Górze Jawor, wyruszymy w piątek 25 sierpnia 2023 r. w nocną pielgrzymkę ze słowackiego Gaboltova na Świętą Górę Jawor. 8 września 1925 r. trzy Łemkinie z Wysowej wracały z poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy po słowackiej stronie granicy. Wracały pod osłoną nocy, chcąc niepostrzeżenie przemknąć przez "zieloną granicę". Po przejściu na polską stronę uklękły, by podziękować za szczęśliwy powrót. Wtedy właśnie otrzymały nadprzyrodzony znak, będący zapowiedzią dalszych wydarzeń.

TRASA PIELGRZYMKI

Gaboltov [SK], kaplica Narodzenia NMP (19:00)

Gaboltov [SK], kościół św. Wojciecha

Petrova [SK], cerkiew św. Paraskewy

Frička [SK], cerkiew św. Arcystratega Michała

Izby [PL], cerkiew św. Łukasza

Święta Góra Jawor [PL], cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, Służba Boża (6:30)

Cigeľka [SK], cerkiew św. św. Kosmy i Damiana

Kaplica Narodzenia NMP znajduje się na polach pomiędzy Gaboltovem a Kurovem. Kierowcy będą mogli pozostawić swoje auta na parkingu w centrum Gaboltova. Stąd pieszo do kaplicy około pół godziny.

Potrzebny odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokumenty: dowód osobisty albo paszport. Dzieci idą pod opieką rodziców, opiekunów. Każdy też zaopatrzy się w latarkę i odblaski. Trasa na ok. 9 km prowadzić będzie szlakiem granicznym. Będzie więc nieco urozmaicona i mieć charakter górski, co jest też pewną wskazówką co do obuwia.

Po zakończeniu uroczystości na Górze Jawor zejdziemy na słowacką stronę, do Cigeľki, skąd po modlitwie w cerkwi przejedziemy na parking w Gaboltovie.

Zapisy na stronie do 23 sierpnia 2023 r.

Рік 1925. Пізний вечер на граници польско-чехословацкій. Зо словацкого Ґабултова вертают без горы три поломничкы...

Іщы пред плянуваным поломництвом в річницю обявліня на Гори Явір, в пятницю 25 серпня 2023 р.Б. підеме в нічне поломництво зо словацкого Ґаболтова на Сьвату Гору Явір. 8 вересня 1925 р.Б. три Лемкыні з Высовы вертали з посьвачыня римокатолицкой каплиці в словацкым Ґабултови. Вертали в ночи, бо хтіли неспостережены перейти през "зелену ґраницю". По тым, як перешли на польску страну клякли, жебы подякувати за щасливе поверніня. Гласні товды отримали надприродний знак, котрий был заповідйом дальшых дій.

ДОРОГА ПОЛОМНИЦТВА

Ґабултів [SK], каплиця Риства ПДМ (19:00)

Ґабултів [SK], костел сьв. Войцєха

Пітрова [SK], церков сьв. Параскєвы

Фричка [SK], церков сьв. Архістратига Михаіла

Ізбы [PL], церков сьв. Лукы

Сьвата Гора Явір [PL], церков Покровы Пресьватой Богородиці, Служба Божа (6:30)

Циґєлка [SK], церков сьв. сьв. Космы і Даміана

Каплиця Риства ПДМ поставлена єст на полях медже Ґаболтовом а Куровом. Шоферы будут мочи оставити своі авта на паркінґу в центри Ґаболтова. Одталь піше до каплиці приближні піл годины.

Треба мати одповіднє облечыня: хлопці і мужы – довгы ногавкы, дівчата і жены – кабаты. Конечні тіж возте зо собом документы: довід особистий або пашпорт. Діти ідут під опіком родичив, опікунив. Каждий тіж бере зо собом сьвітло. Дорога на приближні 9 км буде іти граничным шляком. Буде кус веце врозмаічена і гірского тыпу, што єст тіж даяком всказівком при добераню черевіків.

По закінчыню урочистости на Сьватий Гори Явір зыйдеме на словацку страну, до Циґєлкы, одкаль по молитві в церкви переіхаме на паркінґ в Ґаболтові.

Записы на страні до 23 серпня 2023 р.Б.
Brak komentarzy: