poniedziałek, 25 lipca 2016

Z pokłonem u Matki Bożej

Dotarliśmy do celu!
Każdy z nas przyniósł na miejsce wybrane przed laty przez samą Bogurodzicę swoje prośby i dziękczynienia. Przechodząc przez otwarte tego dnia w kaplicy Opieki Matki Bożej, Drzwi Miłosierdzia, złożyliśmy je przed obrazem Tej, która w 1925 roku wybrała sobie ubogą wdowę z Wysowej, by z jednej strony nieść pocieszenie w codziennych trudach, a z drugiej i przede wszystkim: by umocnić Łemków na ciężką próbę, mającą niebawem nadejść. Dziś potomkowie zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi, odwiedzając Łemkowszczyznę, nie mogą zapomnieć o Tej, która była ze swoim ludem również podczas fali pierwszych powrotów w latach pięćdziesiątych.
Дішли сме до ціли!
Каждий з нас приніс на місце вибране през саму Богородицю своі просьбы і подякуваня. Преходячы без отворени того дня в каплици Покровы Пресьватой Богородици, Двери Милосердя, оддали сме іх пред іконом Той, котра в 1925 році выбрала собі худобну жену з Высови, жебы нести потішыня в штоденных трудах, а предо вшыткым, жебы зміцнити Лемків на тяжку пробу, маючу скоро прийти. Гнеска потомкы примушеных до опущиня свойой землі, одвиджаючи Лемковину, не можут забути о Той, котра была зо свыма людми тіж в повротах на Лемковину в пятдесятых роках.
Właśnie dlatego przybywając na święto kultury łemkowskiej, „Watrę”, wyruszyliśmy dzień wcześniej, w czwartek, 21 lipca 2016 r., ze Zdyni na Świętą Górę Jawor. Pielgrzymi szlak prowadził przez Regietów Wyżny, gdzie na cmentarzu przy ruinach cerkwi ks. Bogdan Ogrodnik odprawił panachidę za pochowanych tam mieszkańców wioski. W dawnej cerkwi greckokatolickiej w Kwiatoniu modliliśmy się Molebniem do Przenajświętszej Bogurodzicy. Po noclegu w Hańczowej, w piątek 22 lipca, ruszyliśmy w ostatni etap, by uczestniczyć w uroczystościach na Górze Jawor. Pontyfikalnej Liturgii przewodniczył Biskup Włodzimierz Juszczak, Eparcha Wrocławsko-Gdański, przy współcelebracji księży z Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. W dorocznych uroczystościach na miejscu objawień z 1925 roku, wzięli udział, oprócz wiernych okolicznych parafii, przede wszystkim Łemkowie z zachodniej Polski. Przybyli także grekokatolicy ze Słowacji i Ukrainy a także emigranci zza zachodniej granicy Polski.
* * *
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie pielgrzymki: księdzu proboszczowi, Jarosławowi Czuchcie, księdzu Bogdanowi Ogrodnikowi, braciom seminarzystom, i wszystkim, którzy pomogli w promocji wydarzenia.
Spasy Hospody!
 
Праві зато, приходячы на сьвато лемківской культуры, "Ватру", вырушыли сме ден перше, в четвер 21 липця 2016 р., зо Ждыні на Сьвату Гору Явір. Поломничий шлак переходил през Реґєтів, де на цмонтери при руінах церкви о. Богдан Огородник одслужыл панахіду за похованих гын селян. В давній грекокатолицкій церкви в Квятони молили сме ся Молебном до Пресьватой Богородици. По ничлігу в Ганчові, в пятницю 22 липця, вышли сме в остатній етап поломництва, жебы взяти участ в торжествах на Горі Явір. Архієрейску Службу Божу одслужыв преосьващеный владыка Володимир Ющак, єпископ Вроцлавско-Ґданьский, разом зо сьващениками з Польщы, Словациі, Украіни і Румуніі. В шторічных урочыстостях на місци появлінь з 1925 рока, взяли участ, окрем вірных з поблискых парохій, найперше Лемкы з західньой Польщы. Прибыли тіж грекокатолики зо Словациі і Украіни, як і еміґранти з західніх держав.
* * *
Сердечны подякування вшыткым, котры влучыли ся в рыхтуваня поломництва: отцю парохови Ярославови Чухті, отцю Богданови Огородникови, братям семінаристам, а тіж вшыткым за поміч в промоциі поломництва.
Спаси Господи!
 

Brak komentarzy: