poniedziałek, 16 września 2019

Jak owce między wilki |
Яко агнцы посреді волковъ

8 вересня 1925 року грекокатолицкє поломничкы з Высовы участвували в посьвачыню каплиці Риства Пречыстой Богородиці в Ґабултові. Коли вертали і переходили през границю польско-чехословацку, дистали надприродний знак, котрий был початком чудовных дій в тым місци. На тоту памятку 7 вересня 2019 року вышли сме в дорогу вытычену пред 94 роками през побожны Лемкыні.
8 września 1925 roku greckokatolickie pątniczki z Wysowej wzięły udział w poświęceniu kaplicy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gaboltowie. W drodze powrotnej, przy przekraczaniu granicy polsko-czechosłowackiej, otrzymały nadprzyrodzony znak, który stał się początkiem cudownych wydarzeń w tym miejscu. Na tę pamiątkę 7 września 2019 roku wyruszyliśmy w drogę wytyczoną przed 94 laty przez pobożne Łemkinie.

wtorek, 30 lipca 2019

Призри, о Мариє,
на Твій прекрасный люд...

Пятый юж раз вышли сме в літнім поломництві до Пресьватой Явірской Богородиці. Прешли сме, як в минулых роках, през Лемковину з молитвом за ню і єй мешканців, так жывых як і помершых. Того року новістьом был вполни медженародный характер дорогы, бо хоц поломникы зо Словациі ідут з намы од 2017 року, аж тепер поломничий шляк перешол терыторийом Шариша.
Już po raz piąty wyruszyliśmy w letniej pielgrzymce do Przenajświętszej Jaworskiej Bogurodzicy. Przeszliśmy, jak w poprzednich latach, przez Łemkowynę z modlitwą za nią i jej mieszkańców, tak żywych jak i umarłych. W tym roku nowością był międzynarodowy charakter trasy, bo choć pielgrzymi ze Słowacji idą z nami od 2017 roku, jednak dopiero tym razem pielgrzymi szlak przebiegał przez terytorium Szarysza.

piątek, 5 lipca 2019

Проґрам поломництва 2019

PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 17 lipca 2019
7:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 17 липця 2019
7:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы

środa, 3 lipca 2019

Podróż na Szarysz we fragmentach z o.Władymira Chylaka | Подорож на Шариш во фраґментах з о. Владиміра Хыляка

В страну сідла Бескід - на границі польско-словацкій.

*   *   *

Подорож в часі през част поломничой дорогы по словацкій страні границі.

*   *   *

« – Тади тобі до школы, сыну – повіла Катрена, вказуючы на дорогу ведучу на Угры.

В тых часах не было так густо шкіл, ци нормальных, ци ґімназийных, як днес. Для Лемковины найприступнійшыма были учылища в Уграх, а то нижшы францисканьскы школы в Бардийові і выжша ґімназия в Пряшові, обі на Шаришы. Лем сандецкы Лемкы і Підгаляне спід Татер ходили до пиярскых шкіл в Сабинові і в Подолинци на Спишы.»

W kierunku przełęczy Beskid - na granicy polsko-słowackiej.

*   *   *

Podróż w czasie przez część pielgrzymiej trasy po słowackiej stronie granicy.

*   *   *

« – Idź tędy do szkoły, synu – powiedziała Katarzyna, pokazując na drogę wiodącą na Węgry.

W tych czasach szkoły, czy to zwyczajne, czy gimnazjalne, nie były jeszcze tak gęsto rozlokowane, jak dziś. Dla Łemkowyny najdogodniejszymi były szkoły na Węgrzech, a mianowicie niższa szkoła franciszkańska w Bardejowie i wyższe gimnazjum w Preszowie, obie na Szaryszu. Jedynie sądeccy Łemkowie i Podhalanie spod Tatr chodzili do szkół pijarskich w szaryskim Sabinowie i w Podolińcu na Spiszu.»

Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)