piątek, 10 sierpnia 2018

Ізбяньска чудотворна ікона Покровы Богородиці

Грекокатолицка церков сьв. Лукы в Ізбах была єдном з шору одвидженых в часі тогоричного поломництва на Гору Явір. До выселіня Лемків по ІІ сьвітовий войні находила ся в ней чудотворна ікона, а церков, до часу єй запертя в 1928 році з огляду на конверсию векшосты села въєдно з духовным отцом на православя, была найважніжшым поломничым місцен на західній Лемковині. В тым самым часі з Божой волі родил ся культ на Сьватий Гори Явір...

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Łukasza w Izbach była jedną ze świątyń odwiedzonych przez pielgrzymów w czasie tegorocznej pielgrzymki na Górę Jawor. Do wysiedlenia Łemków po II wojnie światowej znajdowała się tam łaskami słynąca ikona, a cerkiew, do czasu jej zamknięcia w 1928 roku ze względu na przejście parafian wraz z księdzem na prawosławie, była najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na zachodniej Łemkowszczyźnie. W tym czasie z Bożej woli rodził się kult na Świętej Górze Jawor...

poniedziałek, 23 lipca 2018

Спаси, Господи, люди Твоя и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство

В середу, 18 липця 2018, в ден тыжня присьвачений Крестови і Богородици, вышли сме з Криниці в дорогу на Сьвату Гору Явір. По Службі Божий, котру служыл отец митрат Юлиян Гойняк, синкел єпархіі вроцлавско-ґданьской, посьвачено поломничий крест і поблагословено поломників на дорогу.
"Хто хоче іти за мном, най зрече ся самого себе,
возме свій крест і наслідує мене."
(Мф 14,24)
Стих, котрий получыл середову і четвергову євангелию, стал ся тіж - з огяду на хвилю - провідным гаслом двох головных дни поломництва. Поломничым трудом і молитвом осьвачували сме лемківску землю, просячы вставенництва Пресьватой Богородиці на одроджыня Лемковины.
W środę, 18 lipca 2018 r., w dzień tygodnia poświęcony Krzyżowi i Bogurodzicy, wyruszyliśmy z Krynicy w drogę na Świętą Górę Jawor. Po Służbie Bożej, którą celebrował ksiądz mitrat Julian Hojniak, wikariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej, nastąpiło poświęcenie pielgrzymiego krzyża i błogosławieństwo pielgrzymów na drogę.
„Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie,
weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje.”
(Mt 14,24)
Wers, który połączył środową i czwartkową ewangelię, stał się też – ze względu na pogodę – przewodnim hasłem dwóch głównych dni pielgrzymki. Pielgrzymim trudem i modlitwą uświęcaliśmy ziemię łemkowską, prosząc o wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy na odrodzenie Łemkowyny.

wtorek, 10 lipca 2018

Проґрам поломництва 2018

Przyjacielu! Jeśli nadal się wahasz, czy wyruszyć z nami w drogę - odwagi! - nie panikuj: lękom i kwękom powiedz "nie"!
Zapisy do środy, 11 lipca 2018 (przedłużono do 16 lipca).
PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 18 lipca 2018
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
Приятелю! Коли фурт іщы не знаш, ци іти з нами в дорогу - буд мужний! - не сход з розума: йойком і волком повіджме "ні"!
Реєстрация до середы, 11 липця 2018 (предолжено до 16 липця).
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 18 липця 2018
8:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы

wtorek, 3 lipca 2018

Ізбы і ізбяньска ікона в описі
о. Владиміра Хыляка

«Нужденна Лемковина не ма ничого, чым бы годна спонадити до себе даякого туристу, околиця всяди стереотыпова, гора і ліс, ліс і гора, а єдно і друге подібне до себе. І села медже нима положены такой ничым не ріжнят ся од себе. Всяди такы самы хыжы, што присіли вздолж потока, всяди деревяна церковця з трьома червеныма банями, едноракы нивы, рідкавий овес, пригашены компери, лучкы скупы...Розумієш, вандрувати подібным крайом самому - дакус прикро, і рад бы-м мати товариша в дорозі

«Uboga Łemkowyna nie ma niczego, czym zdołałaby przyciągnąć do siebie jakiegokolwiek turystę. Okolica to ze wszech miar pospolita, góra i las, las i góra, a jedno drugiemu podobne. I wioski położone między nimi niczym nie różnią się od siebie. Wszędzie takie same wiejskie chaty, rozłożone na stronach potoku, wszędzie niewielka drewniana cerkiew z trzema czerwonymi baniami, wszędzie tak samo obsiane polne łany, wątły owies, nieurodziwe ziemniaki, skąpe łąki… Sam widzisz, że wędrować samotnie przez takie okolice musi być trochę przykro. Chętnie więc miałbym u swego boku towarzysza drogi

sobota, 21 października 2017

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір - 14.10.2017

Під Твій покров сьватий, Діво Сьвата, Прийми діти своі, о, Всеблага.
* * *
Праздник Покрова Пресьватой Богородиці в суботу 14 жолтня іщы раз того рока зобрал на Сьватий Гори Явір люди з рижных сторин. Хоц храмовий праздник пришли сьваткувати предо вшыткым грекокатоликы з сусідніх лемківскых парохій, не забракло і поломників з Ліґниці (котры іхали на кєрмеш в Боднарці), Катовиц а тіж міцной громади з Криниці, як і гости зо Словациі - так з сусідньой Циґєлкы, як і з Руской Волі і Чырча.
Pod Twój Święty Płaszcz, Święta Dziewico, przyjmij swoje dzieci, o Pełna Dobra.
* * *
Święto Opieki Matki Bożej w sobotę 14 października powtórnie tego roku zgromadziło na Świętej Górze Jawor wiernych z różnych stron i krain. Chociaż święto patronalne jaworskiej cerkwi świętowali przede wszystkim grekokatolicy z sąsiednich łemkowskich parafii, nie zabrakło i pielgrzymów z Legnicy (których głównym celem był odpust w Bednarce), z Katowic, silnej grupy pielgrzymów z Krynicy, jak też gości ze Słowacji - tak z sąsiedniej wioski Cigielki, jak z Ruskiej Woli i Czircza.
Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)