poniedziałek, 3 lipca 2017

Проґрам поломництва 2017

Drodzy! Zbliża się czas naszej pielgrzymki. Jeśli uważasz, że warto kogoś jeszcze wziąć ze sobą, mobilizuj! Pamiętaj, "Watra" bez pielgrzymki to jak wesele bez ślubu. Zapisy do czwartku, 13 lipca 2017!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 20 lipca 2017
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża i wyjście pielgrzymki
Дорогы! Ближыт ся час нашого поломництва. Коли собі думаш, же вартат іщы дакого зо собом взяти, ани ся го не зьвідуй, лем бер в дорогу! Реєстрация до четверга, 13 пипця 2017!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 20 липця 2017
8:00 - Криниця - церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста і початок дорогы

piątek, 19 maja 2017

História zjavení na hore Jawor

Rok 1925. Neskorý večer na poľsko–československom pohraničí. Zo slovenského Gabultova sa cez polia vracajú tri lemkovské pútničky z Poľska: Glafiria Demiańczyk, Teodozja Demiańczyk a Maria Gawlik. Každoročne v polovici júla, na sviatok Karmelskej Božej Matky, sa do vtedajšieho Gabultova schádzal veľký zástup pútnikov. Aj gréckokatolícki veriaci, Lemkovia, Rusini žijúci na poľskej strane Karpát, veľmi radi prichádzali sláviť tento sviatok spoločne s rímskokatolíkmi...

poniedziałek, 25 lipca 2016

Z pokłonem u Matki Bożej

Dotarliśmy do celu!
Każdy z nas przyniósł na miejsce wybrane przed laty przez samą Bogurodzicę swoje prośby i dziękczynienia. Przechodząc przez otwarte tego dnia w kaplicy Opieki Matki Bożej, Drzwi Miłosierdzia, złożyliśmy je przed obrazem Tej, która w 1925 roku wybrała sobie ubogą wdowę z Wysowej, by z jednej strony nieść pocieszenie w codziennych trudach, a z drugiej i przede wszystkim: by umocnić Łemków na ciężką próbę, mającą niebawem nadejść. Dziś potomkowie zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi, odwiedzając Łemkowszczyznę, nie mogą zapomnieć o Tej, która była ze swoim ludem również podczas fali pierwszych powrotów w latach pięćdziesiątych.
Дішли сме до ціли!
Каждий з нас приніс на місце вибране през саму Богородицю своі просьбы і подякуваня. Преходячы без отворени того дня в каплици Покровы Пресьватой Богородици, Двери Милосердя, оддали сме іх пред іконом Той, котра в 1925 році выбрала собі худобну жену з Высови, жебы нести потішыня в штоденных трудах, а предо вшыткым, жебы зміцнити Лемків на тяжку пробу, маючу скоро прийти. Гнеска потомкы примушеных до опущиня свойой землі, одвиджаючи Лемковину, не можут забути о Той, котра была зо свыма людми тіж в повротах на Лемковину в пятдесятых роках.

sobota, 16 lipca 2016

Інформация на майлі

Drodzy! Wszyscy, którzy swój udział w pielgrzymce zarejestrowali przez formularz zgłoszeniowy, otrzymali już wiadomość z dodatkowymi informacjami. Jeżeli tak się nie stało, prosimy o kontakt.
Дорогы! Вшыткы, котры свій уділь в поломництві зареєстрували през інтернет, отримали юж е-майль з дрібницями. Коли сте не достали нашой відомости, барз просиме написати до нас.

sobota, 9 lipca 2016

Polomnycze last minute!

Drodzy! Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w pielgrzymce, bardzo prosimy o rejestrację lub kontakt. Zapisy do czwartku, 14 lipca 2016!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 21 lipca 2016
10:00 - Zdynia, modlitwa przed kaplicą na Watrianym Poli (przed wejściem na teren "Watry")
             - wyjście pielgrzymki
 
Дорогы! Вшыткых, котры хцут взяти уділь в поломництві, барз просиме про реєстрацию або контакт. Реєстрация до четверга, 14 пипця 2016!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 21 липця 2016
10:00 - Ждыня, молитва пред каплицом на Ватряным Полі (пред входом на терен "Ватры")
             - початок дороги
 

wtorek, 24 maja 2016

The history of the apparitions of Our Lady on the Holy Mount of Jawor

Kaplica na Górze Jawor - 1937

It was year 1925, late evening by the Polish-Czechoslovak border. Three women pilgrims were returning in the mountains from the Slovak village of Gabultov in Western Lemkovyna: Glafiria Demianczyk, Teodozja Demianczyk, and Maria Gawlik. In those times, the indulgence celebrations in Gabultov attracted masses of pilgrims every year. The Greek Catholic Lemkos participated also in the Roman Catholic celebrations. It was probably on one of those festive days when the three women from Wysowa returned home from the pilgrimage site ten kilometers away.

Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)