czwartek, 20 września 2018

Ку Твоій сьватий іконі, приходиме мы гришны... | Do Twojej świętej ikony przybiegamy my grzesznicy...

We wrześniowy wieczór przed 93 laty Przenajświętsza Bogurodzica objawiła się trzem Rusinkom z Wysowej. Stało się to, gdy wracały w święto Narodzenia Bogurodzicy z Gaboltowa, po czechosłowackiej stronie granicy. Szły z modlitwą o szczęśliwy powrót do domu. Gdy już po polskiej stronie uklęknęły, aby podziękować Matce Bożej za szczęśliwe przekroczenie granicy, został im dany nadprzyrodzony znak.
Во вересневий вечер пред 93 роками Пресьвата Богородиця обявила ся трйом Русинкам з Высовы, коли вертали з праздника Риства Богородиці в Ґаболтові, по чехословацкій строні. Ішли з молитвом о щасливе поверніня домів. Праві коли клякнули, жебы подякувати Божий Матери за спокійне прекрочыня границі, даний ім был неприродний знак.

piątek, 10 sierpnia 2018

Ізбяньска чудотворна ікона Покровы Богородиці

Грекокатолицка церков сьв. Лукы в Ізбах была єдном з шору одвидженых в часі тогоричного поломництва на Гору Явір. До выселіня Лемків по ІІ сьвітовий войні находила ся в ней чудотворна ікона, а церков, до часу єй запертя в 1928 році з огляду на конверсию векшосты села въєдно з духовным отцом на православя, была найважніжшым поломничым місцен на західній Лемковині. В тым самым часі з Божой волі родил ся культ на Сьватий Гори Явір...

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Łukasza w Izbach była jedną ze świątyń odwiedzonych przez pielgrzymów w czasie tegorocznej pielgrzymki na Górę Jawor. Do wysiedlenia Łemków po II wojnie światowej znajdowała się tam łaskami słynąca ikona, a cerkiew, do czasu jej zamknięcia w 1928 roku ze względu na przejście parafian wraz z księdzem na prawosławie, była najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na zachodniej Łemkowszczyźnie. W tym czasie z Bożej woli rodził się kult na Świętej Górze Jawor...

poniedziałek, 23 lipca 2018

Спаси, Господи, люди Твоя и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство

В середу, 18 липця 2018, в ден тыжня присьвачений Крестови і Богородици, вышли сме з Криниці в дорогу на Сьвату Гору Явір. По Службі Божий, котру служыл отец митрат Юлиян Гойняк, синкел єпархіі вроцлавско-ґданьской, посьвачено поломничий крест і поблагословено поломників на дорогу.
"Хто хоче іти за мном, най зрече ся самого себе,
возме свій крест і наслідує мене."
(Мф 14,24)
Стих, котрий получыл середову і четвергову євангелию, стал ся тіж - з огяду на хвилю - провідным гаслом двох головных дни поломництва. Поломничым трудом і молитвом осьвачували сме лемківску землю, просячы вставенництва Пресьватой Богородиці на одроджыня Лемковины.
W środę, 18 lipca 2018 r., w dzień tygodnia poświęcony Krzyżowi i Bogurodzicy, wyruszyliśmy z Krynicy w drogę na Świętą Górę Jawor. Po Służbie Bożej, którą celebrował ksiądz mitrat Julian Hojniak, wikariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej, nastąpiło poświęcenie pielgrzymiego krzyża i błogosławieństwo pielgrzymów na drogę.
„Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie,
weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje.”
(Mt 14,24)
Wers, który połączył środową i czwartkową ewangelię, stał się też – ze względu na pogodę – przewodnim hasłem dwóch głównych dni pielgrzymki. Pielgrzymim trudem i modlitwą uświęcaliśmy ziemię łemkowską, prosząc o wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy na odrodzenie Łemkowyny.

wtorek, 10 lipca 2018

Проґрам поломництва 2018

Przyjacielu! Jeśli nadal się wahasz, czy wyruszyć z nami w drogę - odwagi! - nie panikuj: lękom i kwękom powiedz "nie"!
Zapisy do środy, 11 lipca 2018 (przedłużono do 16 lipca).
PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 18 lipca 2018
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
Приятелю! Коли фурт іщы не знаш, ци іти з нами в дорогу - буд мужний! - не сход з розума: йойком і волком повіджме "ні"!
Реєстрация до середы, 11 липця 2018 (предолжено до 16 липця).
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 18 липця 2018
8:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы

wtorek, 3 lipca 2018

Ізбы і ізбяньска ікона в описі
о. Владиміра Хыляка

«Нужденна Лемковина не ма ничого, чым бы годна спонадити до себе даякого туристу, околиця всяди стереотыпова, гора і ліс, ліс і гора, а єдно і друге подібне до себе. І села медже нима положены такой ничым не ріжнят ся од себе. Всяди такы самы хыжы, што присіли вздолж потока, всяди деревяна церковця з трьома червеныма банями, едноракы нивы, рідкавий овес, пригашены компери, лучкы скупы...Розумієш, вандрувати подібным крайом самому - дакус прикро, і рад бы-м мати товариша в дорозі

«Uboga Łemkowyna nie ma niczego, czym zdołałaby przyciągnąć do siebie jakiegokolwiek turystę. Okolica to ze wszech miar pospolita, góra i las, las i góra, a jedno drugiemu podobne. I wioski położone między nimi niczym nie różnią się od siebie. Wszędzie takie same wiejskie chaty, rozłożone na stronach potoku, wszędzie niewielka drewniana cerkiew z trzema czerwonymi baniami, wszędzie tak samo obsiane polne łany, wątły owies, nieurodziwe ziemniaki, skąpe łąki… Sam widzisz, że wędrować samotnie przez takie okolice musi być trochę przykro. Chętnie więc miałbym u swego boku towarzysza drogi

Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)