piątek, 5 lipca 2019

Проґрам поломництва 2019

PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 17 lipca 2019
7:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 17 липця 2019
7:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы

środa, 3 lipca 2019

Podróż na Szarysz we fragmentach z o.Władymira Chylaka | Подорож на Шариш во фраґментах з о. Владиміра Хыляка

В страну сідла Бескід - на границі польско-словацкій.

*   *   *

Подорож в часі през част поломничой дорогы по словацкій страні границі.

*   *   *

« – Тади тобі до школы, сыну – повіла Катрена, вказуючы на дорогу ведучу на Угры.

В тых часах не было так густо шкіл, ци нормальных, ци ґімназийных, як днес. Для Лемковины найприступнійшыма были учылища в Уграх, а то нижшы францисканьскы школы в Бардийові і выжша ґімназия в Пряшові, обі на Шаришы. Лем сандецкы Лемкы і Підгаляне спід Татер ходили до пиярскых шкіл в Сабинові і в Подолинци на Спишы.»

W kierunku przełęczy Beskid - na granicy polsko-słowackiej.

*   *   *

Podróż w czasie przez część pielgrzymiej trasy po słowackiej stronie granicy.

*   *   *

« – Idź tędy do szkoły, synu – powiedziała Katarzyna, pokazując na drogę wiodącą na Węgry.

W tych czasach szkoły, czy to zwyczajne, czy gimnazjalne, nie były jeszcze tak gęsto rozlokowane, jak dziś. Dla Łemkowyny najdogodniejszymi były szkoły na Węgrzech, a mianowicie niższa szkoła franciszkańska w Bardejowie i wyższe gimnazjum w Preszowie, obie na Szaryszu. Jedynie sądeccy Łemkowie i Podhalanie spod Tatr chodzili do szkół pijarskich w szaryskim Sabinowie i w Podolińcu na Spiszu.»

środa, 9 stycznia 2019

"Chrystos Rażdajet sia" na Świętej Górze Jawor | "Христос Раждаєт ся" на Сьватий Гори Явір


Od wielu już lat w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na Świętej Górze Jawor modlą się wierni z Łemkowszczyzny. Podobnie i w tym roku, pomimo trudnego dostępu ze względu na obfite opady śniegu, blisko trzydzieści osób 7 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 wzięło udział w Molebniu ku Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Modlitwę odprawili ks. mitrat Jan Pipka, ks. Jarosław Czuchta, miejscowy proboszcz, ks. Piotr Kaczmar, z udziałem ks. diakona.
Вельо юж років в перший ден Риствяных Сьват на Сьватий Гори Явір молят ся вірны з Лемковины. Так і того року, не зважаючы на великій шніг і тяжкій доступ, блиско тридцет осиб 7 січня 2019 р.Б. о 14:00 год. участвувало во Молебни в чест Рождества Ісуса Христа. Молебен одслужыли о. мітрат Йоан Піпка, о. Ярослав Чухта, місцевий парох, о. Петро Качмар, а тіж в асисті о. діакона.

wtorek, 16 października 2018

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір | Święto Opieki Matki Bożej – odpust na Górze Jawor - 14.10.2018

Wszyscy chrześcijanie, w ten dzień uroczyście
czcijmy święty płaszcz Dziewicy. Pokłon Niewieście!

* * *
Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy zbudowana na miejscu objawień Niepokalanej Panny Maryi w 1925 roku na Świętej Górze Jawor jest symbolem opieki Matki Bożej nad Łemkowszczyzną podczas jej ciężkich doświadczeń. Oderwanie od Rusinów po południowej stronie Karpat i związane z tym rozerwanie rodzinnych więzi. Rozbicie jedności wyznaniowej. I w końcu – dotąd niewyobrażalna – katastrofa dwóch wysiedleń. Jednak Najświętsza Bogurodzica w tym ciężkim czasie nieprzerwanie była ze swym ludem. Na potwierdzenie tego, gdy w 1957 roku Łemkowie wracali do swojej ojczyzny, cudowne światło, dobrze znane okolicznym mieszkańcom, znów zaczęło pojawiać się na świętej górze.
Всі мы, християны, в сес ден торжественно
Славме честний покров Дівы, Цариці небесной.

* * *
Церков Покровы Пресьватой Богородиці побудувана на місци появлінь Пречыстой Дівы Мариі в 1925 році на Сьватий Гори Явір ест симбольом опікы Божой Матери над Лемковином в час тяжкых выпробувань. Одорваня од Русинів по полудньовий страні Карпат і повязане з тым розорваня родинных звязків. Розбитя єдноты віровызнаня. І на конец – дотля невыображальна - катастрофа двох депортаций. Єднак Пресьвата Богородиця в тот тяжкій час все была зо своіма людми. На потверджыня того, коли в 1957 році наши люде вертали ся на своі земли, надприродне сьвітло, добри знане Высовянам і Бліхнарчанам, зас почало ся зъявляти на сьватий гори.

poniedziałek, 1 października 2018

Relacja z wieczornej pielgrzymki 2018 | Реляция з вечернього поломництва

Kiedy przeczytałam wiadomość o wieczornej pielgrzymce na św. Górę Jawor w dniu 15 września, wszelkie moje dotychczasowe plany i ustalenia zeszły na drugi plan. Ucieszyłam się, że po raz drugi w tym roku pojadę do mojego domu – Łemkowszczyzny i że pójdziemy wspólnie jej ścieżkami.
Spotkaliśmy się w Banicy, w cerkwi. Tego dnia nasze świątynie na nowo ożyły wschodnią modlitwą – cerkwie w Banicy, w Izbach i rozmiarowo mała, lecz wielka w wymowie cerkiewka w Bielicznej.
Коли єм прочытала новину о вечернім поломництві на Сьвату Гору Явір в ден 15 вересня, вшелиякы моі дотыхчасовы пляны і встановліня лишила-м на боці. Втішыла-м ся, же юж другій раз того року поіхам до мойого дому – Лемковины і же підеме въєдно єй дорижками.
Зышли сме ся в церкви в Баници. В тот ден нашы церкви на ново ожыли, вдякы всхідній молитві – в Баници, в Ізбах і в розміром невеликій, вшак симболічні важний церковці в Біличний.

czwartek, 20 września 2018

Ку Твоій сьватий іконі, приходиме мы гришны... | Do Twojej świętej ikony przybiegamy my grzesznicy...

We wrześniowy wieczór przed 93 laty Przenajświętsza Bogurodzica objawiła się trzem Rusinkom z Wysowej. Stało się to, gdy wracały w święto Narodzenia Bogurodzicy z Gaboltowa, po czechosłowackiej stronie granicy. Szły z modlitwą o szczęśliwy powrót do domu. Gdy już po polskiej stronie uklęknęły, aby podziękować Matce Bożej za szczęśliwe przekroczenie granicy, został im dany nadprzyrodzony znak.
Во вересневий вечер пред 93 роками Пресьвата Богородиця обявила ся трйом Русинкам з Высовы, коли вертали з праздника Риства Богородиці в Ґаболтові, по чехословацкій строні. Ішли з молитвом о щасливе поверніня домів. Праві коли клякнули, жебы подякувати Божий Матери за спокійне прекрочыня границі, даний ім был неприродний знак.
Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)