sobota, 21 października 2017

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Горі Явір - 14.10.2017

Під Твій покров сьватий, Діво Сьвата, Прийми діти своі, о, Всеблага.
* * *
Праздник Покрова Пресьватой Богородиці в суботу 14 жолтня іщы раз того рока зобрал на Сьватій Горі Явір люди з рижных сторин. Хоц храмовий праздник пришли сьваткувати предо вшыткым грекокатоликы з сусідніх лемківскых парохій, не забракло і поломників з Ліґниці (котры іхали на кєрмеш в Боднарці), Катовиц а тіж міцной громади з Криниці, як і гости зо Словациі - так з сусідньой Циґєлкы, як і з Руской Волі і Чырча.
Pod Twój Święty Płaszcz, Święta Dziewico, przyjmij swoje dzieci, o Pełna Dobra.
* * *
Święto Opieki Matki Bożej w sobotę 14 października powtórnie tego roku zgromadziło na Świętej Górze Jawor wiernych z różnych stron i krain. Chociaż święto patronalne jaworskiej cerkwi świętowali przede wszystkim grekokatolicy z sąsiednich łemkowskich parafii, nie zabrakło i pielgrzymów z Legnicy (których głównym celem był odpust w Bednarce), z Katowic, silnej grupy pielgrzymów z Krynicy, jak też gości ze Słowacji - tak z sąsiedniej wioski Cigielki, jak z Ruskiej Woli i Czircza.

wtorek, 25 lipca 2017

Przed jaworską ikoną Bogurodzicy

"Kaplica będzie opuszczona, a wierni wygnani w nieprzyjazne im strony."
Wypełnienie przepowiedni Przenajświętszej Bogurodzicy, danej Firyi Demiańczyk około dwa lata przed wojną, sprawiło, że pielgrzymowanie do miejsca objawienia na Świętej Górze Jawor wyszło poza swój pierwotny, lokalny charakter. Dlatego też 20 lipca 2017 roku do Krynicy-Zdroju przybyli wierni z licznych miejscowości całej Polski, jak i potomkowie wysiedlonych na Ukrainę, a także goście z Niemiec i Słowacji, by wspólnie oddać cześć Bożej Matce w wędrówce po Łemkowszczyźnie.
"Церков лишыт ся без опікы, а люде выгнаны в ворожы ім стороны."
Выполненя пророчества Пресьватой Богородиці, котре почула Фірия Демянчык приближні два рокы перед войном, спричынило выхід колишнього поломництва на Сьвату Гору Явір з його початково місцевого характеру. Гвашні зато 20 пипця 2017 рока до Криниці приіхали вірны з чысленных місцевости цілой Польщы, а тіж потомкы выселеных на Украіну і госьці з Німец і зо Словациі, жебы вспільні поклонити ся Божий Матери в вандривці по Лемковині.

poniedziałek, 3 lipca 2017

Проґрам поломництва 2017

Drodzy! Zbliża się czas naszej pielgrzymki. Jeśli uważasz, że warto kogoś jeszcze wziąć ze sobą, mobilizuj! Pamiętaj, "Watra" bez pielgrzymki to jak wesele bez ślubu. Zapisy do czwartku, 13 lipca 2017!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 20 lipca 2017
8:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża i wyjście pielgrzymki
Дорогы! Ближыт ся час нашого поломництва. Коли собі думаш, же вартат іщы дакого зо собом взяти, ани ся го не зьвідуй, лем бер в дорогу! Реєстрация до четверга, 13 пипця 2017!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 20 липця 2017
8:00 - Криниця - церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста і початок дорогы

piątek, 19 maja 2017

História zjavení na hore Jawor

Rok 1925. Neskorý večer na poľsko–československom pohraničí. Zo slovenského Gabultova sa cez polia vracajú tri lemkovské pútničky z Poľska: Glafiria Demiańczyk, Teodozja Demiańczyk a Maria Gawlik. Každoročne v polovici júla, na sviatok Karmelskej Božej Matky, sa do vtedajšieho Gabultova schádzal veľký zástup pútnikov. Aj gréckokatolícki veriaci, Lemkovia, Rusini žijúci na poľskej strane Karpát, veľmi radi prichádzali sláviť tento sviatok spoločne s rímskokatolíkmi...

poniedziałek, 25 lipca 2016

Z pokłonem u Matki Bożej

Dotarliśmy do celu!
Każdy z nas przyniósł na miejsce wybrane przed laty przez samą Bogurodzicę swoje prośby i dziękczynienia. Przechodząc przez otwarte tego dnia w kaplicy Opieki Matki Bożej, Drzwi Miłosierdzia, złożyliśmy je przed obrazem Tej, która w 1925 roku wybrała sobie ubogą wdowę z Wysowej, by z jednej strony nieść pocieszenie w codziennych trudach, a z drugiej i przede wszystkim: by umocnić Łemków na ciężką próbę, mającą niebawem nadejść. Dziś potomkowie zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi, odwiedzając Łemkowszczyznę, nie mogą zapomnieć o Tej, która była ze swoim ludem również podczas fali pierwszych powrotów w latach pięćdziesiątych.
Дішли сме до ціли!
Каждий з нас приніс на місце вибране през саму Богородицю своі просьбы і подякуваня. Преходячы без отворени того дня в каплици Покровы Пресьватой Богородици, Двери Милосердя, оддали сме іх пред іконом Той, котра в 1925 році выбрала собі худобну жену з Высови, жебы нести потішыня в штоденных трудах, а предо вшыткым, жебы зміцнити Лемків на тяжку пробу, маючу скоро прийти. Гнеска потомкы примушеных до опущиня свойой землі, одвиджаючи Лемковину, не можут забути о Той, котра была зо свыма людми тіж в повротах на Лемковину в пятдесятых роках.
Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)