wtorek, 30 lipca 2019

Призри, о Мариє,
на Твій прекрасный люд...

Пятый юж раз вышли сме в літнім поломництві до Пресьватой Явірской Богородиці. Прешли сме, як в минулых роках, през Лемковину з молитвом за ню і єй мешканців, так жывых як і помершых. Того року новістьом был вполни медженародный характер дорогы, бо хоц поломникы зо Словациі ідут з намы од 2017 року, аж тепер поломничий шляк перешол терыторийом Шариша.
Już po raz piąty wyruszyliśmy w letniej pielgrzymce do Przenajświętszej Jaworskiej Bogurodzicy. Przeszliśmy, jak w poprzednich latach, przez Łemkowynę z modlitwą za nią i jej mieszkańców, tak żywych jak i umarłych. W tym roku nowością był międzynarodowy charakter trasy, bo choć pielgrzymi ze Słowacji idą z nami od 2017 roku, jednak dopiero tym razem pielgrzymi szlak przebiegał przez terytorium Szarysza.

piątek, 5 lipca 2019

Проґрам поломництва 2019

PROGRAM PIELGRZYMKI
środa, 17 lipca 2019
7:00 - Krynica - cerkiew św. św. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Kraszewskiego 177) - Święta Liturgia
            - poświęcenie krzyża, śniadanie, wyjście pielgrzymki
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
середа, 17 липця 2019
7:00 - Криниця церков сьвв. Апостолів Петра і Павла (ул. Крашевскєґо 177) - Служба Божа
            - посьвачыня креста, шніданя і початок дорогы

środa, 3 lipca 2019

Podróż na Szarysz we fragmentach z o.Władymira Chylaka | Подорож на Шариш во фраґментах з о. Владиміра Хыляка

В страну сідла Бескід - на границі польско-словацкій.

*   *   *

Подорож в часі през част поломничой дорогы по словацкій страні границі.

*   *   *

« – Тади тобі до школы, сыну – повіла Катрена, вказуючы на дорогу ведучу на Угры.

В тых часах не было так густо шкіл, ци нормальных, ци ґімназийных, як днес. Для Лемковины найприступнійшыма были учылища в Уграх, а то нижшы францисканьскы школы в Бардийові і выжша ґімназия в Пряшові, обі на Шаришы. Лем сандецкы Лемкы і Підгаляне спід Татер ходили до пиярскых шкіл в Сабинові і в Подолинци на Спишы.»

W kierunku przełęczy Beskid - na granicy polsko-słowackiej.

*   *   *

Podróż w czasie przez część pielgrzymiej trasy po słowackiej stronie granicy.

*   *   *

« – Idź tędy do szkoły, synu – powiedziała Katarzyna, pokazując na drogę wiodącą na Węgry.

W tych czasach szkoły, czy to zwyczajne, czy gimnazjalne, nie były jeszcze tak gęsto rozlokowane, jak dziś. Dla Łemkowyny najdogodniejszymi były szkoły na Węgrzech, a mianowicie niższa szkoła franciszkańska w Bardejowie i wyższe gimnazjum w Preszowie, obie na Szaryszu. Jedynie sądeccy Łemkowie i Podhalanie spod Tatr chodzili do szkół pijarskich w szaryskim Sabinowie i w Podolińcu na Spiszu.»

środa, 9 stycznia 2019

"Chrystos Rażdajet sia" na Świętej Górze Jawor | "Христос Раждаєт ся" на Сьватий Гори Явір


Od wielu już lat w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na Świętej Górze Jawor modlą się wierni z Łemkowszczyzny. Podobnie i w tym roku, pomimo trudnego dostępu ze względu na obfite opady śniegu, blisko trzydzieści osób 7 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 wzięło udział w Molebniu ku Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Modlitwę odprawili ks. mitrat Jan Pipka, ks. Jarosław Czuchta, miejscowy proboszcz, ks. Piotr Kaczmar, z udziałem ks. diakona.
Вельо юж років в перший ден Риствяных Сьват на Сьватий Гори Явір молят ся вірны з Лемковины. Так і того року, не зважаючы на великій шніг і тяжкій доступ, блиско тридцет осиб 7 січня 2019 р.Б. о 14:00 год. участвувало во Молебни в чест Рождества Ісуса Христа. Молебен одслужыли о. мітрат Йоан Піпка, о. Ярослав Чухта, місцевий парох, о. Петро Качмар, а тіж в асисті о. діакона.

wtorek, 16 października 2018

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір | Święto Opieki Matki Bożej – odpust na Górze Jawor - 14.10.2018

Wszyscy chrześcijanie, w ten dzień uroczyście
czcijmy święty płaszcz Dziewicy. Pokłon Niewieście!

* * *
Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy zbudowana na miejscu objawień Niepokalanej Panny Maryi w 1925 roku na Świętej Górze Jawor jest symbolem opieki Matki Bożej nad Łemkowszczyzną podczas jej ciężkich doświadczeń. Oderwanie od Rusinów po południowej stronie Karpat i związane z tym rozerwanie rodzinnych więzi. Rozbicie jedności wyznaniowej. I w końcu – dotąd niewyobrażalna – katastrofa dwóch wysiedleń. Jednak Najświętsza Bogurodzica w tym ciężkim czasie nieprzerwanie była ze swym ludem. Na potwierdzenie tego, gdy w 1957 roku Łemkowie wracali do swojej ojczyzny, cudowne światło, dobrze znane okolicznym mieszkańcom, znów zaczęło pojawiać się na świętej górze.
Всі мы, християны, в сес ден торжественно
Славме честний покров Дівы, Цариці небесной.

* * *
Церков Покровы Пресьватой Богородиці побудувана на місци появлінь Пречыстой Дівы Мариі в 1925 році на Сьватий Гори Явір ест симбольом опікы Божой Матери над Лемковином в час тяжкых выпробувань. Одорваня од Русинів по полудньовий страні Карпат і повязане з тым розорваня родинных звязків. Розбитя єдноты віровызнаня. І на конец – дотля невыображальна - катастрофа двох депортаций. Єднак Пресьвата Богородиця в тот тяжкій час все была зо своіма людми. На потверджыня того, коли в 1957 році наши люде вертали ся на своі земли, надприродне сьвітло, добри знане Высовянам і Бліхнарчанам, зас почало ся зъявляти на сьватий гори.
Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)