środa, 9 stycznia 2019

"Chrystos Rażdajet sia" na Świętej Górze Jawor | "Христос Раждаєт ся" на Сьватий Гори Явір


Od wielu już lat w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia na Świętej Górze Jawor modlą się wierni z Łemkowszczyzny. Podobnie i w tym roku, pomimo trudnego dostępu ze względu na obfite opady śniegu, blisko trzydzieści osób 7 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 wzięło udział w Molebniu ku Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Modlitwę odprawili ks. mitrat Jan Pipka, ks. Jarosław Czuchta, miejscowy proboszcz, ks. Piotr Kaczmar, z udziałem ks. diakona.
Вельо юж років в перший ден Риствяных Сьват на Сьватий Гори Явір молят ся вірны з Лемковины. Так і того року, не зважаючы на великій шніг і тяжкій доступ, блиско тридцет осиб 7 січня 2019 р.Б. о 14:00 год. участвувало во Молебни в чест Рождества Ісуса Христа. Молебен одслужыли о. мітрат Йоан Піпка, о. Ярослав Чухта, місцевий парох, о. Петро Качмар, а тіж в асисті о. діакона.

wtorek, 16 października 2018

Покров Пресьватой Богородиці - храмовий праздник на Гори Явір | Święto Opieki Matki Bożej – odpust na Górze Jawor - 14.10.2018

Wszyscy chrześcijanie, w ten dzień uroczyście
czcijmy święty płaszcz Dziewicy. Pokłon Niewieście!

* * *
Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy zbudowana na miejscu objawień Niepokalanej Panny Maryi w 1925 roku na Świętej Górze Jawor jest symbolem opieki Matki Bożej nad Łemkowszczyzną podczas jej ciężkich doświadczeń. Oderwanie od Rusinów po południowej stronie Karpat i związane z tym rozerwanie rodzinnych więzi. Rozbicie jedności wyznaniowej. I w końcu – dotąd niewyobrażalna – katastrofa dwóch wysiedleń. Jednak Najświętsza Bogurodzica w tym ciężkim czasie nieprzerwanie była ze swym ludem. Na potwierdzenie tego, gdy w 1957 roku Łemkowie wracali do swojej ojczyzny, cudowne światło, dobrze znane okolicznym mieszkańcom, znów zaczęło pojawiać się na świętej górze.
Всі мы, християны, в сес ден торжественно
Славме честний покров Дівы, Цариці небесной.

* * *
Церков Покровы Пресьватой Богородиці побудувана на місци появлінь Пречыстой Дівы Мариі в 1925 році на Сьватий Гори Явір ест симбольом опікы Божой Матери над Лемковином в час тяжкых выпробувань. Одорваня од Русинів по полудньовий страні Карпат і повязане з тым розорваня родинных звязків. Розбитя єдноты віровызнаня. І на конец – дотля невыображальна - катастрофа двох депортаций. Єднак Пресьвата Богородиця в тот тяжкій час все была зо своіма людми. На потверджыня того, коли в 1957 році наши люде вертали ся на своі земли, надприродне сьвітло, добри знане Высовянам і Бліхнарчанам, зас почало ся зъявляти на сьватий гори.

poniedziałek, 1 października 2018

Relacja z wieczornej pielgrzymki 2018 | Реляция з вечернього поломництва

Kiedy przeczytałam wiadomość o wieczornej pielgrzymce na św. Górę Jawor w dniu 15 września, wszelkie moje dotychczasowe plany i ustalenia zeszły na drugi plan. Ucieszyłam się, że po raz drugi w tym roku pojadę do mojego domu – Łemkowszczyzny i że pójdziemy wspólnie jej ścieżkami.
Spotkaliśmy się w Banicy, w cerkwi. Tego dnia nasze świątynie na nowo ożyły wschodnią modlitwą – cerkwie w Banicy, w Izbach i rozmiarowo mała, lecz wielka w wymowie cerkiewka w Bielicznej.
Коли єм прочытала новину о вечернім поломництві на Сьвату Гору Явір в ден 15 вересня, вшелиякы моі дотыхчасовы пляны і встановліня лишила-м на боці. Втішыла-м ся, же юж другій раз того року поіхам до мойого дому – Лемковины і же підеме въєдно єй дорижками.
Зышли сме ся в церкви в Баници. В тот ден нашы церкви на ново ожыли, вдякы всхідній молитві – в Баници, в Ізбах і в розміром невеликій, вшак симболічні важний церковці в Біличний.

czwartek, 20 września 2018

Ку Твоій сьватий іконі, приходиме мы гришны... | Do Twojej świętej ikony przybiegamy my grzesznicy...

We wrześniowy wieczór przed 93 laty Przenajświętsza Bogurodzica objawiła się trzem Rusinkom z Wysowej. Stało się to, gdy wracały w święto Narodzenia Bogurodzicy z Gaboltowa, po czechosłowackiej stronie granicy. Szły z modlitwą o szczęśliwy powrót do domu. Gdy już po polskiej stronie uklęknęły, aby podziękować Matce Bożej za szczęśliwe przekroczenie granicy, został im dany nadprzyrodzony znak.
Во вересневий вечер пред 93 роками Пресьвата Богородиця обявила ся трйом Русинкам з Высовы, коли вертали з праздника Риства Богородиці в Ґаболтові, по чехословацкій строні. Ішли з молитвом о щасливе поверніня домів. Праві коли клякнули, жебы подякувати Божий Матери за спокійне прекрочыня границі, даний ім был неприродний знак.

piątek, 10 sierpnia 2018

Ізбяньска чудотворна ікона Покровы Богородиці

Грекокатолицка церков сьв. Лукы в Ізбах была єдном з шору одвидженых в часі тогоричного поломництва на Гору Явір. До выселіня Лемків по ІІ сьвітовий войні находила ся в ней чудотворна ікона, а церков, до часу єй запертя в 1928 році з огляду на конверсию векшосты села въєдно з духовным отцом на православя, была найважніжшым поломничым місцен на західній Лемковині. В тым самым часі з Божой волі родил ся культ на Сьватий Гори Явір...

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Łukasza w Izbach była jedną ze świątyń odwiedzonych przez pielgrzymów w czasie tegorocznej pielgrzymki na Górę Jawor. Do wysiedlenia Łemków po II wojnie światowej znajdowała się tam łaskami słynąca ikona, a cerkiew, do czasu jej zamknięcia w 1928 roku ze względu na przejście parafian wraz z księdzem na prawosławie, była najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na zachodniej Łemkowszczyźnie. W tym czasie z Bożej woli rodził się kult na Świętej Górze Jawor...

Your Name :
Podaj E-mail
otrzymasz informacje o kolejnych wydarzeniach

Вышлий Е-майль
достанеш інформацию про наступне поломництво

Your Message: (required)