wtorek, 30 lipca 2019

Призри, о Мариє,
на Твій прекрасный люд...

Пятый юж раз вышли сме в літнім поломництві до Пресьватой Явірской Богородиці. Прешли сме, як в минулых роках, през Лемковину з молитвом за ню і єй мешканців, так жывых як і помершых. Того року новістьом был вполни медженародный характер дорогы, бо хоц поломникы зо Словациі ідут з намы од 2017 року, аж тепер поломничий шляк перешол терыторийом Шариша.
Już po raz piąty wyruszyliśmy w letniej pielgrzymce do Przenajświętszej Jaworskiej Bogurodzicy. Przeszliśmy, jak w poprzednich latach, przez Łemkowynę z modlitwą za nią i jej mieszkańców, tak żywych jak i umarłych. W tym roku nowością był międzynarodowy charakter trasy, bo choć pielgrzymi ze Słowacji idą z nami od 2017 roku, jednak dopiero tym razem pielgrzymi szlak przebiegał przez terytorium Szarysza.
Нашу пут зачали сме 17 липця 2019 р.Б. Службом Божом в криницкій церкви. Фраґмент Євангелиі чытаний на Службі повідал о фаризеях, котри жадали знаку од Господа (Мф 12,38-45). З жаданьом тым в шпецияльний спосиб вяже ся істория явірскых появлінь Пресьватой Богородиці, де Божий знак – надприродне сьвітло – даний был лем выбраным. Даний был лем на то, жебы міг сповнити ся Божий плян – бы гора Явір, по тым як в 1928 році заперто ізбяньску санктуарию, стала ся новым місцем шпецияльного Божого культу, де даваны будут просячым Го, многы Божи благодати. Так можеме стати ся частьом Божого пляну, коли лем як Фірия Демянчык, в щырий віри оддаме ся до Його воли.
Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy 17 lipca 2019 roku Służbą Bożą w krynickiej cerkwi. Fragment Ewangelii, czytany na Liturgii opowiadał o faryzeuszach żądających znaku od Pana (Mt 12,38-45). Z żądaniem tym wiąże się też w szczególny sposób historia jaworskich objawień Matki Bożej, gdzie Boży znak – nadprzyrodzone światło – dany był jedynie wybranym. Dany był tylko po to, by spełnić się mógł Boży plan – by góra Jawor, po zamknięciu w 1928 roku sanktuarium maryjnego w Izbach, stała się nowym miejscem szczególnego kultu Bożego, gdzie tym, którzy Go proszą, udzielane będą obfite łaski. Tak też możemy stać się częścią Bożego planu, gdy tylko jak Glafiria Demiańczyk, w szczerej wierze oddamy się do Jego woli.
Поломництво то час, в котрым лишаме ричы земны і стараме ся збижыти до Бога. Піднимаме піст, лишаме выгоды, добровільні жертвуєме свій труд, ідеме в тишы або з молитвом. Вшытко бы оддалити ся од сьвіта для правдивого контакту з Господом Богом.
Pielgrzymka to czas, w którym porzucamy ziemskie sprawy i staramy się zbliżyć do Boga. Podejmujemy post, rezygnujemy z wygód, dobrowolnie ofiarujemy swój trud, idziemy w ciszy albo z modlitwą. Wszystko to, aby oddalić się od świata dla prawdziwego kontaktu z Panem Bogiem.
Góra Jawor
Першого дня, в час 18-кільометровой дорогы, в церкви сьв. Архангела Михала в Мухначці і в церкви сьв. мучениці Параскевіі в Чырний вєдно з нашыма братами зо Словациі молили сме ся Акафистом ку бл. сьващеномученикови Павлови Петрови Ґойдичови, в ричницю заєдно його уродин і смерти.
Pierwszego dnia, podczas 18-kilometrowej trasy, w cerkwi św. Michała Archanioła w Mochnaczce i w cerkwi św. Paraskewy męczennicy w Czyrnej razem z naszymi braćmi ze Słowacji modliliśmy się Akatystem ku czci bł. biskupa-męczennika Pawła Piotra Gojdicza, w rocznicę zarówno jego urodzin, jak śmierci.
Góra JaworGóra Jawor
Того дня частьом поломництва был тіж уділ в вернісажи выставы фотоґрафій пана Петра Басалыґы під назвом "През сьващенний край - од Чырча по Высову". Фотоґрафиі, котры можна обзерати іщы до кінця вакаций, вказуют так реліґійны памяткы як і гнешні сьвідоцтва віры Русинив з обох сторин границі. Частом вернісажу был выклад пана Владислава Авґустиньского о понадграничных гісторичных контактах Русинив з Шариша і Лемковины. Частом тых контактив были і контакти реліґійны - поломництва до Люцины, Чырча, Ізб і – як в припадку ославеных трйох Лемкинь з Высовы – до Ґабултова. Культурально-реліґійна дія мала місце в Польско-Словацкым Домі в Чырний.
Tego dnia częścią pielgrzymki był także udział w wernisażu wystawy fotograficznej pana Piotra Basałygi pod nazwą „Przez sakralny kraj – od Czyrcza po Wysową”. Fotografie, które można oglądać jeszcze do końca wakacji, ukazują zarówno religijne pomniki historii jak i współczesne świadectwa wiary Rusinów z obu stron granicy. Częścią wernisażu był wykład pana Władysława Augustyńskiego o ponadgranicznych historycznych kontaktach Rusinów z Szarysza i Łemkowyny. Częścią tych kontaktów były i kontakty religijne – pielgrzymki do Lucyny, Czyrcza, Izb i – jak w przypadku znanych nam trzech Łemkiń z Wysowy – do Gaboltowa. To wydarzenie kulturalno-religijne miało miejsce w Domu Polsko-Słowackim w Czyrnej.
Góra JaworGóra Jawor
Другий ден поломництва то 24-кільометрова дорога з Баниці през Ізбы – де пред копійом чудотворной ізбяньской іконы одслужений был молебен – на Словацию. Головным пунктом дня была Служба Божа в церкви сьв. Архангела Михала во Фричці, на котрий были тіж вірны з парохіі, з місцевым сьващеником, отцом Лукачом Шолтысом і молоды грекокатоликы з Якубян з отцом Міланом Сисаком.
Drugi dzień pielgrzymki to 24-kilometrowa trasa z Banicy, przez Izby – gdzie przed kopią cudami słynącej izbiańskiej ikony odprawiony był Moleben – na Słowację. Głównym punktem dnia była Służba Boża w cerkwi św. Michała Archanioła we Fryczce, w której wzięli udział także wierni z miejscowej parafii, wraz ze swoim kapłanem, ojcem Łukaszem Szołtysem i młodzi grekokatolicy z Jakuban z ojcem Milanem Sisakiem.
Góra JaworGóra Jawor
В церкви преподобной Параскевіі в Пітровій служена была панахида за помершых з родин і блискых поломників. В Ґабултові были сме в каплици Рождества Богородиці, на посьвачыня котрой путували Лемкині з Высовы 8 вересня 1925 року, што было початком діі на Гори Явір. Познали сме єй таємничу історию. Пак, блиско ціли нашой дорогы оного дня, під выходом на гору Бусів, молили сме ся в каплиці при ромскій осаді, вєдно з єй мешканцями. Боже заплат за запрошыня! Так дышли сме до села Циґєлка, де прежыл своі молоди рокы, де пак посланий был як новоієрей, де одслужыл свою першу Службу Божу і де служыл першый рик свого сьващенства духовный отец Петро Ґойдич.
W cerkwi świętej matki Paraskewy w Petrowej odprawiona została panachida, nabożeństwo za zmarłych z rodzin oraz bliskich pielgrzymów. W Gaboltowie byliśmy w kaplicy Narodzenia NMP, na której poświęcenie pielgrzymowały Łemkinie z Wysowy 8 września 1925 roku, co było początkiem wydarzeń na Górze Jawor. Poznaliśmy jej tajemniczą historię. Następnie, zbliżając się do celu naszej wędrówki tego dnia, pod wyjściem szlaku na górę Busow, modliliśmy się w kaplicy przy osadzie Cyganów, razem z jej mieszkańcami. Bóg zapłać za zaproszenie! W ten sposób dotarliśmy do wioski Cygielka, gdzie spędził swoją młodość, gdzie następnie posłany był jako neoprezbiter, gdzie odprawił swoją pierwszą Służbę Bożą i gdzie służył w pierwszym roku po święceniach ojciec duchowny Piotr Gojdicz.
Góra JaworGóra Jawor
Наступного дня вышли сме в коротку дорогу на граничну гору, місце выбране през Бога на появу Пресьватой Богородиці. В часі дорогы отец парох Лукач Шолтис выголосил катехезу з отців церкви на темат гриха, покус і способу воюваня з нима.
Następnego dnia wyszliśmy w krótką drogę na graniczną górę, miejsce wybrane przez Boga na objawienie Przenajświętszej Bogurodzicy. W drodze ksiądz proboszcz Łukasz Szołtys wygłosił katechezę na osnowie Ojców Kościoła na temat grzechu, pokus i sposobów walki z nimi.
Góra JaworGóra Jawor
На Сьватий Гори Явір одправений был Молебен до Пречыстой Дівы Мариі а пак Архієрейска Служба Божа, котру одслужыл Архієпископ Митрополита Євген Попович (Перемишль) в спілслужыню з владыком Володимиром Ющаком (Вроцлав), отцами обох грекокатолицкых єпархій в Польщы і пряшівской єпархіі на Словациі. По Сьватий Літургіі вшыткы процесийні перешли ку чудотворному жерелу, де владикы осьватили воду, котром покроплено вірных на благословіня.
Na Świętej Górze Jawor odprawiony został Moleben do Najświętszej Maryi Panny, po którym nastąpiła Liturgia Pontyfikalna, której przewodniczył Arcybiskup Metropolita Eugeniusz Popowicz (Przemyśl) w koncelebrze z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem (Wrocław), księżmi obydwóch eparchii greckokatolickich w Polsce i eparchii greckokatolickiej w Preszowie na Słowacji. Po Służbie Bożej wszyscy procesyjnie udali się do cudownego źródełka, gdzie biskupi poświęcili wodę, którą na znak błogosławieństwa pokropiono wiernych.
Góra JaworGóra Jawor
* * *
Сердечны подякуваня предовшыткым для поломників, за труд путуваня і за духовну офіру. Най Господ Бог през свою Пречысту Матір благословит іх родинам, Лемковині і цілому лемківскому народови.
Serdeczne podziękowania przede wszystkim pielgrzymom, za trud pielgrzymowania i za duchową ofiarność. Niech Pan Bóg za pośrednictwem swojej Najświętszej Matki błogosławi ich rodzinom, Łemkowynie i całemu łemkowskiemu narodowi.
Дальшы подякуваня несеме спілорґанізаторам, піддіаконови Станиславови і Франтішкови за поміч в реалізациі поломництва. Стоваришыню на Рич Розвитку Села Чырна, а главні пані Уршули Лесьнік за поміч в орґанізациі выставы. Пану Петрови Басалыдзі за комплексове зрыхтуваня выставы. Пану Владиславови Авґустиньскому за выклад о понадграничных контактах Русинив. Криницкій громаді з о. мітратом Йоаном Піпком за сприступниня старой клебаніі на ничліг перед поломництвом. Директорови школы в Баници, пану Миронови Міхнякови за зрыхтуваня ничлігу і гощыня поломників. Отцови Лукачови Шолтысови за поміч в орґанізациі поломництва по словацкій страні границі. Опікунам школы в Циґєлці за можливіст ничлігу. Сьващенникам римскокатолицкых парохій в Мухначці і Баници за можливіст молитвы в церквах.
Kolejne podziękowania zanosimy współorganizatorom, subdiakonowi Stanisławowi i Franciszkowi, za pomoc w realizacji pielgrzymki. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna, w głównie pani Urszuli Leśnik za pomoc w organizacji wystawy. Panu Piotrowi Basałydze za całościowe przygotowanie wystawy. Paanu Władysławowi Augustyńskiemu za wykład o ponadgranicznych kontaktach Rusinów. Krynickiej wspólnocie z ks. mitratem Janem Pipką za udostępnienie starej plebanii na nocleg przed pielgrzymką. Dyrektorowi szkoły w Banicy, panu Mironowi Michniakowi za przygotowanie noclegu i gościnę pielgrzymów. Ojcu Łukaszowi Sołtysowi za pomoc w organizacji pielgrzymki po słowackiej stronie granicy. Opiekunom szkoły w Cygielce za umożliwienie noclegu. Księżom rzymskokatolickich parafii w Mochnaczce i Banicy za umożliwienie nam odprawienia modlitw w cerkwiach.
Вшыткым, котры помагали в орґанізациі поломництва, його промоциі і вшыткым жертводавцам.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji pielgrzymki, jej promocji, a także wszystkim ofiarodawcom.
Боже заплат! Спаси Господи!
Bóg zapłać! Zbaw Panie!
"Призри, о Мариє, на Твій прекрасный люд,
як з ізкренным серцем всі ку Тобі грядут.
Недай погибати, о Божая Мати,
о Божая Мати, вірным християнам."
"Spojrzyj, o Maryjo, na Twój wspaniały lud,
jak ze szczerym sercem niesie Bogu swój trud.
Nie daj nam zaginąć, Boża Rodzicielko,
Boża Rodzicielko, wiernym chrześcijanom."
Запис з 1927 року.
Nagranie z 1927 roku.

Brak komentarzy: