sobota, 9 lipca 2016

Polomnycze last minute!

Drodzy! Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w pielgrzymce, bardzo prosimy o rejestrację lub kontakt. Zapisy do czwartku, 14 lipca 2016!
PROGRAM PIELGRZYMKI
czwartek, 21 lipca 2016
10:00 - Zdynia, modlitwa przed kaplicą na Watrianym Poli (przed wejściem na teren "Watry")
             - wyjście pielgrzymki
 
Дорогы! Вшыткых, котры хцут взяти уділь в поломництві, барз просиме про реєстрацию або контакт. Реєстрация до четверга, 14 пипця 2016!
ПРОҐРАМ ПОЛОМНИЦТВА
четвер, 21 липця 2016
10:00 - Ждыня, молитва пред каплицом на Ватряным Полі (пред входом на терен "Ватры")
             - початок дороги
 
       Trasa i orientacyjne czasy przejścia:
Regietów (12:20) - panichida na cmentarzu greckokatolickim
Kwiatoń (15:00 - 16:00) - obiad i Molebeń w cerkwi
Hańczowa (18:00) - internat szkoły rolniczej - kolacja, nocleg

* Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" wyrusza z ośrodka w Nowicy o 13:30, by połączyć się z pielgrzymką w Kwiatoniu.

** Pielgrzymi, którzy będą uczestniczyć w 100. rocznicy poświęcenia cerkwi w Pętnej przyjeżdżają również pod cerkiew w Kwiatoniu na godz. 15:30, by po wspólnej modlitwie razem wyruszyć w pielgrzymce.
 
piątek, 22 lipca 2016
  7:30 - wyjście pielgrzymki

  Święta Góra Jawor: 

  9:30 - Molebeń do Bogurodzicy
10:00 - Służba Boża z procesją

       Дорога і ориєнтацийни години:
Реґєтів (12:20) - панахіда на цмынтери грекокатолицким в Реґєтові
Квятонь (15:00 - 16:00) - обід i Молебен в церкви
Ганчова - інтернат школи ролнічой - вечеря, нічліг

* Брацтво Молодежы Грекокатолицкой "Сарепта" выходит з осередка в Новици о 13:30, жебы долучити до поломництва в Квятони.

** Поломникы, котры берут уділь в 100. річници посьваченя церквы в Пантні приіжджают под церков в Квятони на год. 15:30, жебы по вспілній молитві разом розпочати поломництво.
 
пятниця, 22 липця 2016
  7:30 - початок дороги

  Сьвата Гора Явір: 

  9:30 - Молебен до Пресвятой Богородици
10:00 - Служба Божа, процесия

Brak komentarzy: