poniedziałek, 16 września 2019

Jak owce między wilki |
Якω агнцы посредѣ волкωвъ

8 вересня 1925 року грекокатолицкє поломничкы з Высовы участвували в посьвачыню каплиці Риства Пречыстой Богородиці в Ґабултові. Коли вертали і переходили през границю польско-чехословацку, дистали надприродний знак, котрий был початком чудовных дій в тым місци. На тоту памятку 7 вересня 2019 року вышли сме в дорогу вытычену пред 94 роками през побожны Лемкыні.
8 września 1925 roku greckokatolickie pątniczki z Wysowej wzięły udział w poświęceniu kaplicy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gaboltowie. W drodze powrotnej, przy przekraczaniu granicy polsko-czechosłowackiej, otrzymały nadprzyrodzony znak, który stał się początkiem cudownych wydarzeń w tym miejscu. Na tę pamiątkę 7 września 2019 roku wyruszyliśmy w drogę wytyczoną przed 94 laty przez pobożne Łemkinie.
Góra Jawor
Поломництво зачало ся в грекокатолицкій церкви сьв. Лукы в Курові, де отец парох Павел Черницкій одслужыл Молебен ку Пречыстій Діві Мариі. На богослужыню, в котрым участвували тіж парохіяны з Курова, чытаний был фраґмент Євангелиі од покровителя церкви (Лука 10,1-12) о высланю 72 учнив з місийом голосити царство Боже.
Pielgrzymka rozpoczęła się w cerkwi greckokatolickiej pw. św. Łukasza w Kurowie, gdzie ksiądz proboszcz Pavel Černický odprawił Molebeń do Bogurodzicy. Na nabożeństwie, w którym wzięli udział również parafianie z Kurowa, czytany był fragment Ewangelii według patrona cerkwi (Łk 10,1-12) o wysłaniu 72 uczniów z misją głoszenia królestwa Bożego.
"Идите: се азъ посылаю вы якw агнцы посредэ волкwвъ".
(Лука 10,3)
"Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki". (Łk 10,3)
Поломництво яко метафора дорогы жывота містит в собі верхні трудности і повязаны з нима обавы. Піша дорога, тяжкій багаж, непевна хвиля і вечерня мрака. Вшытко тото найде свою паралелю в духовым жывоті. Подибні як они три Лемкыні з Высовы, котры сьвідомы загрожынь підняли ризыко поломництва до Ґабултова, так і в нашым жывоті стричаме ся з вызывами, котры вымагают старань, завірыня Божой помочы і опікы Пресьватой Богородиці. Не можна позволити, бы страх і земны старункы параліжували нашу актывнист і тримали в пасывности. Подибні тіж надмірний старунок о земны справы може одвести нашу увагу од першорядных ричы. Трудности i загрожыня сут єднак безперечныма фактамы, і зато Євангелиста Мафтей записал в тым місци слова Господнє:
Pielgrzymka jako metafora drogi życia zawiera w sobie zewnętrzne trudności i związane z nimi obawy. Piesza wędrówka, ciężki bagaż, niepewność pogody i wieczorne ciemności. Wszystko to znajdzie swój odpowiednik w życiu duchowym. Podobnie jak owe trzy Łemkinie z Wysowej, które świadome zagrożeń podjęły ryzyko pielgrzymki do Gaboltowa, tak i w naszym życiu spotykamy się z wyzwaniami, które wymagają wysiłku, zawierzenia pomocy Bożej i opiece Przenajświętszej Bogurodzicy. Nie można pozwolić, by strach i ziemskie troski paraliżowały nasze działania i utrzymywały w bezczynności. Podobnie przesadna zapobiegliwość w sprawach doczesności może odwrócić naszą uwagę od rzeczy pierwszorzędnych. Trudności i niebezpieczeństwo są jednak niezaprzeczalnym faktem, dlatego też Ewangelista Mateusz zapisał w tym miejscu słowa Pańskie:
"Будите же ќбо мудри якw ѕміљ, и цёли якw голубіе".
(Мафтей 10,16б)
"Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!" (Mt 10,16b)
Вдякы розважности уникаме засідок Злого, в дитячий простоті стережеме ся пред робліньом зла.
Dzięki roztropności unikamy zasadzek Złego, w nieskazitelności nie dopuszczamy się zła.
Góra JaworGóra JaworGóra JaworGóra Jawor
З Курова зо сьпівом ку Божий Матери вышли сме до положеной серед поля пред Ґабултовом римокатолицкой каплиці Риства Пресьватой Богородиці. Подибні як пред роками высивскы поломничкы участвували сме в ней в Службі Божий в клясычным обряаді римскым, котру одслужыл ідучий з нами отец Адам.
Z Kurowa ze śpiewem ku Matce Bożej wyruszyliśmy do położonej wśród pól przed Gaboltowem rzymskokatolickiej kaplicy Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podobnie jak przed laty wysowskie pątniczki, wzięliśmy w niej udział w Mszy Świętej w klasycznym rycie rzymskim, sprawowanej przez pielgrzymującego z nami księdza Adama.
Góra JaworGóra JaworGóra JaworGóra Jawor
В Ґабултові, по обіді і короткым одпочынку одвідили сме поломниче місце Пречыстой Дівы Мариі з Горы Кармел в костелі сьв. Войцєха. Молили сме ся пред образом Пречыстой Дівы Мариі Шкаплежной а пред Ясногірском іконом одсьпівали сме Літанію Лоретаньску.
W Gaboltowie, po posiłku i krótkim odpoczynku nawiedziliśmy sanktuarium Maryi Panny Szkaplerznej w kościele św. Wojciecha. Modliliśmy się przed obrazem Maryi Panny Szkaplerznej a przed ikoną Jasnogórską odśpiewaliśmy Litanię Loretańską.
Góra JaworGóra JaworGóra JaworGóra Jawor
Ждал нас найдовший, заполненый сьпівом і молитвом етап поломництва. Коли юж цілком змеркало, дышли сме до Циґєлкы, ридного села бл. сьващеномученика Павла Петра Ґойдича. В церкви сьвв. Космы і Даміяна молили сме ся акафистом ку блаженому Павлови і поцілували сме його мощы.
Czekał nas najdłuższy, wypełniony śpiewem i modlitwą etap pielgrzymki. Kiedy już nastał całkowity zmrok, dotarliśmy do Cigelki, rodzinnej wioski bł. biskupa-męczennika Pawła Piotra Gojdicza. W cerkwi św. św. Kosmy i Damiana modliliśmy się akatystem ku błogosławionemu Pawłowi oraz oddaliśmy cześć jego relikwiom.
Góra JaworGóra JaworGóra JaworGóra Jawor
Одталь, юж зо сьвітилами, миняючы давну клебанію, в котрий од другого року свого жывота вырастал молодий Петро Ґойдич, пішли сме в гору, в трикільометрову дорогу на Явір. Тади оного вересньового вечера 1925 року ішли, напевно в цілковитий темноті, нелєґальны лемківскы поломничкы. На місце появліня, до церкви Покровы Богородиці дышли сме о 21:30, де скоро пред чудотворном іконом Явірской Богородиці зачала ся Велика Вечырня зо сьвата Божой Матери.
Stąd, już z pochodniami, mijając dawną plebanię, w której od drugiego roku życia dorastał młody Piotr Gojdicz, ruszyliśmy w górę, w trzykilometrową drogę na Jawor. Tędy to owego wrześniowego wieczoru 1925 roku szły, z pewnością w całkowitej ciemności, nielegalne łemkowskie pątniczki. Na miejsce objawienia, do cerkwi Opieki Bogurodzicy dotarliśmy o 21:30, gdzie wkrótce przed cudowną ikoną Jaworskiej Bogurodzicy rozpoczęła się Wielka Weczyrnia z uroczystości Matki Bożej.
Góra JaworGóra JaworGóra JaworGóra Jawor
* * *
Боже заплат вшыткым поломникам, з Польщы і Словациі, котрых того разу было 27. Шпецияльны подякы тым, котры до Божой Матери іхали з далекых части Польщы. Боже заплат за щыре, полне ентузъязму будуваня спільноты молитвы. Аж молитва, в котрий жертвуєме Богу наш труд, дає сенс нашым старункам. Отцу Адамови за позытывну одповід на запрошыня на поломництво, за одслужыня Службы Божой в ґабултовскій каплици і за молитвы в дорозі. Церемонярови Камільови за труд орґанізацийний, служыня при престолі і проваджыня молитв. Отцу Ярославови і вшыткым заанґажуваным в приготуваня Вечырні на Сьватий Гори Явір, шпецияльні хорови, вдякы котрому могли сме ся молити цілковиті згідно з Традицийом. Отцу Павлови, парохови Курова за принятя поломників в церкви і одслужыня молитв, котрыма зачали сме наше поломництво, а тіж його вірным за попроваджыня сьпіву і спільну молитву.
Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom, z Polski i Słowacji, których tym razem było 27. Szczególne uznanie dla tych, którzy do Matki Bożej odbyli daleką podróż z odległych krańców Polski. Bóg zapłać za szczere, pełne entuzjazmu budowanie wspólnoty modlitwy. Dopiero modlitwa, w której ofiarowujemy Bogu nasz trud, nadaje sens naszym wysiłkom. Księdzu Adamowi za przyjęcie zaproszenia do udziału w pielgrzymce, za sprawowanie Najświętszej Ofiary w gaboltowskiej kaplicy i za modlitwy w drodze. Ceremoniarzowi Kamilowi za trud organizacyjny, posługę przy ołtarzu i prowadzenie modlitw. Księdzu Jarosławowi oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Weczyrni na Świętej Górze Jawor, w szczególności chórowi, który zapewnił możliwość modlitwy w pełnej zgodności z Tradycją. Księdzu Pawłowi, proboszczowi parafii w Kurowie za przyjęcie pielgrzymów i przewodniczenie modlitwie rozpoczynającej pielgrzymkę oraz jego parafianom za poprowadzenie śpiewu i wspólną modlitwę.
Вшыткым, котры помагали в орґанізациі поломництва, його промоциі і вшыткым жертводавцам.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji pielgrzymki, jej promocji, a także wszystkim ofiarodawcom.
Боже заплат! Спаси Господи!
Bóg zapłać! Zbaw Panie!

Brak komentarzy: