czwartek, 18 sierpnia 2022

Pielgrzymka w 97. rocznicę objawienia na Świętej Górze Jawor - 10.09.2022

Rok 1925. Późny wieczór na granicy polsko-czechosłowackiej. Ze słowackiego Gabultova wracają przez góry trzy pątniczki...

W sobotę 10 września 2022 r., w poświęto Narodzenia Bogurodzicy według kalendarza gregoriańskiego, wyruszymy w pieszą pielgrzymkę w 97. rocznicę pierwszych cudownych wydarzeń na Świętej Górze Jawor. 8 września 1925 r. trzy Łemkinie z Wysowej wracały z poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy w słowackim Gabultovie. Wracały pod osłoną nocy, chcąc niepostrzeżenie przemknąć przez "zieloną granicę". Po przejściu na polską stronę uklękły, by podziękować za szczęśliwy powrót. Wtedy właśnie otrzymały nadprzyrodzony znak, będący zapowiedzią dalszych wydarzeń.

TRASA PIELGRZYMKI

Kurov, cerkiew gr.kat., Święta Liturgia (8:00) - Gaboltov, kaplica Narodzenia NMP - Gaboltov, kościół św. Wojciecha - Cigeľka, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana - Święta Góra Jawor, cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, uroczyste nieszpory (18:00)

Potrzebny odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokumenty: dowód osobisty albo paszport. Dzieci idą pod opieką rodziców, opiekunów. Każdy też zaopatrzy się w latarkę.

Zakończenie uroczystości na Górze Jawor około 19:30. Będzie zorganizowany przejazd powrotny do Kurova.

Na trasie przewidziany jest obiad. Zapewniamy również ubezpieczenie NW.

Zapisy na stronie do 7 września.

* * *

Switlaja zornyce, utrenia dennyce,
Prywodyt sja Hospodewi czystaja diwyca.
Trylitstwujuszczaja, wsich swjatych wyszaja,
Obiszczanna, zhotowanna
Wsich Bohu czystaja.

Ty preżde Adama czystaja poznanna,
Że sja majet narodyty preczystaja panna.
Wsi prorocy dawno powidaly jawno:
Z panny czystoj narodyt sja
Wsich tworec preslawno.

Rodytelej slawna, Ioakym i Anna,
Nechaj budet Bohu Otcu na ofiru otdanna.
Sija otrokowycja, czystaja diwyca
Obruczenna, prywedenna
W raj bożij ahnyca.

Рик 1925. Пізний вечер на граници польско-чехословацкій. Зо словацкого Ґабултова вертают без горы три поломничкы...

В суботу 10 вересня 2022 р.Б., в попразденство Риства Пресьватой Богородиці подля григорияньского календаря, выйдеме в піше поломництво в 97. ричницю першых надприродных дій на Сьватий Гори Явір. 8 вересня 1925 р.Б. три Лемкыні з Высовы вертали з посьвачыня римокатолицкой каплиці в словацкым Ґабултови. Вертали в ночи, бо хтіли неспостережены перейти през "зелену ґраницю". По тым, як перешли на польску страну клякли, жебы подякувати за щасливе поверніня. Гласні товды отримали надприродний знак, котрый был заповідйом дальшых дій.

ДОРОГА ПОЛОМНИЦТВА

Курів, гр.кат. церков, Служба Божа (8:00) - Ґабултів, каплиця Риства ПДМ - Ґабултів, костел сьв. Войцєха - Циґєлка, церков сьв. сьв. Космы і Даміана - Сьвата Гора Явір, церков Покровы Пресьватой Богородиці, Велика Вечырня (18:00)

Треба мати одповіднє облечыня: хлопці і мужы – довгы ногавкы, дівчата і жены – кабаты. Конечні тіж возте зо собом документы: довід особистий або пашпорт. Діти ідут під опіком родичив, опікунив. Каждий тіж бере зо собом сьвітло.

Закінчыня урочистости на Сьватий Гори Явір приближні 19:30. Преізд назад до Курова буде орґанізуваний.

В часі дорогы заплянувано обід. Забезпечаме тыж секурацию НВ.

Записы на страні до 7 вересня.

* * *

Свэтлаz зорнице, утрениz деннице,
Приводит сz Господеви чистаz дэвица.
Трилэтствующаz, всэх свzтыхъ вышаz,
Обэщанна, зготованна
Всэхъ Богу чистаz.

Ты прежде Адама чистаz познанна,
Же сz маєтъ народити пречистаz панна.
Вси пророци давно повэдали явно:
З панны чистой народит сz
Всэхъ творецъ преславно.

Родителей славна, Iоакимъ и Анна,
Нехай будетъ Богу Отцу на офэру отданна.
Сіz отроковицz, чистаz дэвица
Обрученна, приведенна
В рай божій агница.


Brak komentarzy: