czwartek, 23 sierpnia 2018

Wieczorna piesza pielgrzymka z Banicy na Świętą Górę Jawor - 15.09.2018

Rok 1925. Późny wieczór na granicy polsko-czechosłowackiej. Ze słowackiego Gabultova wracają przez góry trzy pątniczki...

W sobotę 15 września 2018 jeszcze raz w tym roku chcemy pieszo pielgrzymować do Jaworskiej Bogurodzicy. Tym razem pójdziemy w krótką, 12 km trasą z Banicy. Po modlitwie o godz. 15:00 w banickiej cerkwi, wyjdziemy w drogę. Przez Izby i Bieliczną, gdzie także zatrzymamy się na modlitwę w tamtejszych cerkwiach, dojdziemy do szlaku granicznego, by o godz. 21:00 być już na świętej górze. Powrót z Góry Jawor około 22:00. Będzie zorganizowany przejazd powrotny do Banicy - zaznacz odpowiednią opcję w zgłoszeniu.

Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokumenty: dowód osobisty albo paszport (idziemy szlakiem granicznym). Dzieci idą pod opieką rodziców, opiekunów. Każdy też zaopatrzy się w latarkę.

Zapisy na stronie do 14 września. Zapraszamy!

* * *
Matko Boża, Panno Czysta, Mario przesławna,
My do Ciebie przybiegamy, Mario przesławna.

Słyszeliśmy z nieba głos,
Boża Matka woła nas:
Dzieci moje, przyjdźcie do mnie,
Ja pocieszę was.

Рик 1925. Пізний вечер на граници польско-чехословацкій. Зо словацкого Ґабултова вертают без горы три поломничкы...

В суботу 15 вересня 2018, іщы раз того року хочеме піше путувати до Явірской Богородиці. Тым разом підеме в коротку, 12-кільометрову дорогу з Баниці. По молитві о 15:00 годині в баницкій церкви выйдеме в пут. Без Ізбы і Біличну, де затримаме ся на богослужыня в тамішніх церквах, дыйдеме до граничного шляку, жебы о 21:00 быти на сьватий гори. Вертаня з Горы Явір приближні 22:00. Преізд назад до Баниці буде орґанізуваний - выбер одповідню опцию при записах.

Конечні треба мати зо собом документы: довід особистий або пашпорт (ідеме шляком граничным). Діти ідут під опіком родичив, опікунив. Каждий тіж бере зо собом сьвітло.

Записы на сайті до 14 вересня. Запрашаме!

* * *
Божа Мати, чыста Діво, Мариє славна,
Мы до Тебе прибігаєм, Мариє славна.

Почули мы з неба глас,
Мати Божа кличе нас:
Діти моі, ходте ку мні,
Я потішу вас.


Brak komentarzy: