sobota, 22 października 2022

Pokrow - święto patronalne cerkwi na Górze Jawor | Покров - кєрмеш на Гори Явір (14.10.2022)

Święta Góra Jawor jest znakiem opieki Przenajświętszej Bogurodzicy nad mieszkańcami Łemkowyny. Najświętsza Matka zechciała być blisko swoich czcicieli w ich codziennych sprawach - wtedy, gdy pomogła bezpiecznie wrócić trójce pobożnych Łemkiń ze święta Jej Narodzenia w Gaboltowie, i wtedy, gdy zatroszczyła się o cierpiącą głód rodzinę Glafirii Demiańczyk. Nie zapomniała o Łemkach również gdy wracali z wygnania do swojej Ojczyzny.

Dziś również chcemy przychodzić na wybrane przez Nią miejsce, aby oddawać się pod Jej opiekę, by wypraszała dla nas łaski u Swojego Syna. Chcemy też dziękować za wszystkie Boże dary, które otrzymaliśmy za Jej wstawiennictwem.

Świąteczna Służba Boża w tym roku sprawowana była o godz. 11:00. Po jej zakończeniu miała miejsce procesja wokół cerkwi.

Boską Liturgię ofiarowałem w intencji wszystkich darczyńców naszych pielgrzymek do tego świętego miejsca.

Сьвата Гора Явір єст знаком опікы Пресьватой Богородиці над мешканцямы Лемковины. Пречыста Мати захотіла быти блиско своіх поклонників в іх каждоденных справах - кєд помагала безпечні вернути трьом Лемкыням зо сьвата Єй Рождества в Ґабольтові, і кєд старала ся о голодуючу родину Фіриі Демянчык. Не забыла тыж о Лемках, кєд вертали з выгнаня до своєй Отчызны.

І гнеска хочеме приходити на выбране през Ню місце, жебы быти під Єй покровом, штобы выпрошувала про нас благодати в Свого Сына. Хочеме тыж дякувати за вшыткы Божы дары, котры были нам даны за Єй вставенництвом.

Сьваточна Служба Божа того року правила ся о 11:00 год. Пак была процесия вколо церкви.

Сьвату Літургію жертвовал єм за вшыткых офіродавців нашых поломництв до того сьватого місця.


fot. Andrzej Siwiec     
 
фот. Андрий Сивец     
 

Brak komentarzy: