poniedziałek, 23 lipca 2018

Спаси, Господи, люди Твоя и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство

В середу, 18 липця 2018, в ден тыжня присьвачений Крестови і Богородици, вышли сме з Криниці в дорогу на Сьвату Гору Явір. По Службі Божий, котру служыл отец митрат Юлиян Гойняк, синкел єпархіі вроцлавско-ґданьской, посьвачено поломничий крест і поблагословено поломників на дорогу.
"Хто хоче іти за мном, най зрече ся самого себе,
возме свій крест і наслідує мене."
(Мф 14,24)
Стих, котрий получыл середову і четвергову євангелию, стал ся тіж - з огяду на хвилю - провідным гаслом двох головных дни поломництва. Поломничым трудом і молитвом осьвачували сме лемківску землю, просячы вставенництва Пресьватой Богородиці на одроджыня Лемковины.
W środę, 18 lipca 2018 r., w dzień tygodnia poświęcony Krzyżowi i Bogurodzicy, wyruszyliśmy z Krynicy w drogę na Świętą Górę Jawor. Po Służbie Bożej, którą celebrował ksiądz mitrat Julian Hojniak, wikariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej, nastąpiło poświęcenie pielgrzymiego krzyża i błogosławieństwo pielgrzymów na drogę.
„Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie,
weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje.”
(Mt 14,24)
Wers, który połączył środową i czwartkową ewangelię, stał się też – ze względu na pogodę – przewodnim hasłem dwóch głównych dni pielgrzymki. Pielgrzymim trudem i modlitwą uświęcaliśmy ziemię łemkowską, prosząc o wstawiennictwo Przenajświętszej Bogurodzicy na odrodzenie Łemkowyny.
Першого дня дорогы, в лемківскых церквах в Мухначці і Баниці спільно з нашыма братами зо Словациі молили сме ся Акафистом блаженному сьващеномученикови Павлови Петрови Ґойдичови (1888-1960), оборонцу свого народа, котрого так ден народжыня як і смерти припадат 17 липця.
Другого дня поломництва в молебни оддали сме чест Божий Матери перед копійом чудотворной ізбяньской іконы Покровы Пречыстой Богородиці в церкви сьв. Лукы в Ізбах. Дальше ідучы через долину Біличной дышли сме до церкви сьв. Михала, де поминали сме нашых предків. Пак, без сідло перешли сме до Рипок, жебы закінчыти поломничий ден в Ганчові.
В пятницю, по короткій дорозі дышли сме на сьвату гору, де служений был Молебен до Пречыстой Дівы Мариі, а по ним Архієрейска Служба Божа, котру одслужыл Архієпископ Митрополита Євген Попович (Перемишль) в спілслужыню з владыком Володимиром Ющаком (Вроцлав), отцами обох грекокатолицкых єпархій в Польщы і - юж традицийні - з госьцьом зо Словациі, отцьом Луком Шолтисом, парохом сусіднього русиньского села Циґєлка. По Сьватий Літургіі владыки осьватили новы намістны іконы, а пак, вшыткы процесийні перешли ку чудотворному жерелу, жебы осьватити воду, котру вірны з молитвом пют і несут своім блискым з просьбами про сціленя душы і тіла.
* * *
Сердечны подякуваня предовшыткым для нашых 30 поломників, за труд путуваня і за духовну офіру. Най Господ Бог через свою Пречысту Матір благословит іх родинам, Лемковині і цілому лемківскому народови.
Дальшы подякуваня несеме спілорґанізаторам, піддияконам Матвійови Деменюкови і Станиславови Буйдови за поміч в реалізациі поломництва. Криницкій громаді з о. митратом Йоаном Піпком за сприступниня старой клебаніі на ничліг перед поломництвом. Отцу митратови Юлиянови Гойнякови і отцу Ярославови Чухті за одслужыня Сьватых Літургій на поломничий дорозі. Директорови школы в Баници, пану Миронови Міхнякови за зрыхтуваня ничлігу і гощыня поломників. Сьващенникам римскокатолицкых парохій в Мухначці і Баници за можливіст молитвы в церквах.
Вшыткым, котры помагали в орґанізациі поломництва, його промоциі і вшыткым жертводавцам.
Боже заплат! Спаси Господи!
 
Pierwszego dnia drogi, w łemkowskich cerkwiach w Mochnaczce i Banicy wspólnie z naszymi braćmi ze Słowacji modliliśmy się Akatystem do błogosławionego bpa męczennika Pawła Piotra Gojdicza (1888-1960), obrońcy swojego narodu, którego zarówno dzień urodzin jak i śmierci przypada 17 lipca.
Drugiego dnia pielgrzymki w modlitwie Molebnia oddaliśmy cześć Matce Bożej, przed kopią cudownej izbiańskiej ikony Opieki Przeczystej Bogurodzicy w cerkwi św. Łukasza w Izbach. Następnie, idąc przez dolinę Bielicznej, doszliśmy do cerkwi św. Michała, gdzie wspominaliśmy swoich przodków. Z kolei, przeszliśmy przełęczą do Ropek, by zakończyć pielgrzymi dzień w Hańczowej.
W piątek, po krótkiej wędrówce weszliśmy na świętą górę, gdzie odprawiony został Molebeń do Najświętszej Maryi Panny, po którym nastąpiła Pontyfikalna Liturgia. Przewodniczył jej Arcybiskup Metropolita Eugeniusz Popowicz (Przemyśl) w koncelebrze z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem (Wrocław), księżmi obydwóch eparchii greckokatolickich w Polsce i - już tradycyjnie - z gościem ze Słowacji, księdzem Łukaszem Sołtysem, proboszczem sąsiedniej rusińskiej wioski, Cigielki. Po Świętej Liturgii biskupi poświęcili nowe namiestne ikony, a następnie wszyscy procesyjnie udali się do cudownego źródełka, by poświęcić wodę, pitą przez wiernych i niesioną dla bliskich z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała.
* * *
Serdeczne podziękowania przede wszystkim dla naszych 30-u pielgrzymów, za trud pielgrzymowania i za duchową ofiarność. Niech Pan Bóg za pośrednictwem swojej Najświętszej Matki błogosławi ich rodzinom, Łemkowynie i całemu łemkowskiemu narodowi.
Kolejne podziękowania zanosimy współorganizatorom, subdiakonom Mateuszowi Demeniukowi i Stanisławowi Bujdzie, za pomoc w realizacji pielgrzymki. Krynickiej wspólnocie z ks. mitratem Janem Pipką za udostępnienie starej plebanii na nocleg przed pielgrzymką. Księdzu mitratowi Julianowi Hojniakowi i księdzu Jarosławowi Czuchcie za odprawienie Świętych Liturgii na pielgrzymim szlaku. Dyrektorowi szkoły w Banicy, panu Mironowi Michniakowi za przygotowanie noclegu i gościnę pielgrzymów. Księżom rzymskokatolickich parafii w Mochnaczce i Banicy za umożliwienie nam odprawienia modlitw w cerkwiach.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji pielgrzymki, jej promocji, a także wszystkim ofiarodawcom.
Bóg zapłać! Zbaw Panie!
 

Brak komentarzy: