wtorek, 29 sierpnia 2023

Pielgrzymka w 98. rocznicę objawienia na Świętej Górze Jawor - 9.09.2023

Rok 1925. Późny wieczór na granicy polsko-czechosłowackiej. Ze słowackiego Gabultova wracają przez góry trzy pątniczki...

W sobotę 9 września 2023 r. wyruszymy w pieszą pielgrzymkę w 98. rocznicę pierwszych cudownych wydarzeń na Świętej Górze Jawor. 8 września 1925 r. trzy Łemkinie z Wysowej wracały z poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy w słowackim Gabultovie. Wracały pod osłoną nocy, chcąc niepostrzeżenie przemknąć przez "zieloną granicę". Po przejściu na polską stronę uklękły, by podziękować za szczęśliwy powrót. Wtedy właśnie otrzymały nadprzyrodzony znak, będący zapowiedzią dalszych wydarzeń.

TRASA PIELGRZYMKI

Gaboltov [SK], kaplica Narodzenia NMP, Święta Liturgia (9:00)

Gaboltov, kościół św. Wojciecha

Cigeľka, cerkiew św. św. Kosmy i Damiana

Święta Góra Jawor [PL], cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, Wielka Weczyrnia (17:00)

Kaplica Narodzenia NMP znajduje się na polach pomiędzy Gaboltovem a Kurovem. Kierowcy będą mogli pozostawić swoje auta na parkingu w centrum Gaboltova. Stąd pieszo do kaplicy około pół godziny. Wspólne wyjście z parkingu w Gaboltovie o 8:20.

Potrzebny odpowiedni ubiór: chłopcy i mężczyźni – długie spodnie, a dziewczęta i kobiety – spódnice. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą dokumenty: dowód osobisty albo paszport. Dzieci idą pod opieką rodziców, opiekunów.

Po zakończeniu uroczystości na Górze Jawor zejdziemy na słowacką stronę, do Cigeľki, skąd przejedziemy na parking w Gaboltovie.

Na trasie przewidziany jest obiad. Zapewniamy również ubezpieczenie NW.

Zapisy na stronie do 6 września 2023 r.

Рик 1925. Пізний вечер на граници польско-чехословацкій. Зо словацкого Ґабултова вертают без горы три поломничкы...

В суботу 10 вересня 2022 р.Б. выйдеме в піше поломництво в 97. ричницю першых надприродных дій на Сьватий Гори Явір. 8 вересня 1925 р.Б. три Лемкыні з Высовы вертали з посьвачыня римокатолицкой каплиці в словацкым Ґабултови. Вертали в ночи, бо хтіли неспостережены перейти през "зелену ґраницю". По тым, як перешли на польску страну клякли, жебы подякувати за щасливе поверніня. Гласні товды отримали надприродний знак, котрый был заповідйом дальшых дій.

ДОРОГА ПОЛОМНИЦТВА

Ґабултів [SK], каплиця Риства ПДМ, Служба Божа (9:00)

Ґабултів, костел сьв. Войцєха

Циґєлка, церков сьв. сьв. Космы і Даміана

Сьвата Гора Явір [PL], церков Покровы Пресьватой Богородиці, Велика Вечырня (17:00)

Каплиця Риства ПДМ поставлена єст на полях медже Ґаболтовом а Куровом. Шоферы будут мочи оставити своі авта на паркінґу в центри Ґаболтова. Одталь піше до каплиці приближні піл годины. Вспільний выхід з паркінґу в Ґаболтові о 8:20.

Треба мати одповіднє облечыня: хлопці і мужы – довгы ногавкы, дівчата і жены – кабаты. Конечні тіж возте зо собом документы: довід особистий або пашпорт. Діти ідут під опіком родичив, опікунив.

По закінчыню урочистости на Сьватий Гори Явір зыйдеме на словацку страну, до Циґєлкы, одкаль переіхаме на паркінґ в Ґаболтові.

В часі дорогы заплянувано обід. Забезпечаме тыж секурацию НВ.

Записы на страні до 6 вересня 2023 р.Б.
Brak komentarzy: